Privaatsuspoliitika ja andmekaitsetingimused

Privaatsuspoliitika ja andmekaitsetingimused

Andmete töötlemise põhimõtted

Me oleme äriteadmuse- ja analüütikaturu firma, mille missiooniks on B2B müügile orienteeritud firmade Lead-to-Cash äriprotsesside optimeerimine. Me töötame selle nimel, et järgmise generatsiooni CRM ja ERP lahenduste kasutajad saaksid oma tööriistadest maksimumi, et müük ja krediidihaldus toimuks nutikalt ning et spetsialistid saaksid pühenduda ärile olulistele tegevustele. Pakume oma klientidele värskeid andmeid, kvaliteetset analüüsi ning tippklassi teadmust, mis aitab ettevõtetel oma konkurentidest eristuda.

Kogume andmeid riiklikest registritest ja andmekogudest Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta, puhastame, lingime ja vääristame need nii krediidi-, müügi- kui muu analüütika jaoks. Iga nädal korjame hulgaliselt andmeid, millest eraldame faktid Eesti firmade kohta. Kasutame kõrgjõudlusega klastrit suurandmete töötlemiseks.

Koostöös Tartu Ülikooli ja STACC OÜ -ga oleme loonud mudeli firmade krediidiriskide hindamiseks. Kliendid rakendavad mudelit krediidijuhtimises. Mudel on loodud masinõppe meetodeid kasutades ja selle sisendis kasutatakse ligi tuhandet parameetrit.

Andmete edastamiseks klientideni oleme realiseerinud rakendusliidesed nii reaalaja majanduse kui traditsioonilise majanduse teenuste jaoks. Need teenused on kasutusel missioonikriitilistes POS, CRM ja ERP lahendustes ning seetõttu pakume neid oma kõrge käideldavusega privaatpilve kaudu.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

1 CONTACT OÜ (registrikood 11375045, aadress Tähe 129B, Tartu) kuulub Kreedix Gruppi, mis töötleb isikuandmeid GDPR artikkel 6 lg 1 p f alusel vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele andmekaitsetingimustele

1.1. Kreedix Gruppi kuuluvad ettevõtted ja nende veebileheküljed (edaspidi: Kreedix Grupp):

1.1.1. Register OÜ , kelle hallatavad veebikeskkonna leheküljed www.inforegister.ee ja andmeliides REGISTER API Register OÜ on Eesti Võlausaldajate Liidu asutajaliige. Liit (www.evul.ee) pakub oma liikmetele (ca 2000) äritegevuse edukaks toimimiseks tuge ja kaitset, tõstab võlausaldajate krediiditeadlikkust ja panustab ettevõtluskeskkonna ausamaks ning läbipaistvamaks muutmiseks.

1.1.2. Storybook OÜ , kelle hallatav veebikeskkond, www.scorestorybook.ee on ärimeedia kanal koos uudisvoogudega.

1.1.3. 1 Contact OÜ , kelle hallatav veebikeskkond on www.1contact.net

1.1.2. Kreedix OÜ , mis osutab krediidihaldusteenuseid nagu kohtueelne võlahaldus, kliendi esindamine kohtu- ja täitemenetlustes.

1.1.3. Kreedix Kindlustusmaakler OÜ , mis tegutseb krediidiriskide maandamisega, osutades ettevõtetele krediidikindlustuse vahendusteenust. Kreedix Kindlustusmaakler OÜ omab Finantsinspektsiooni tegevusluba

1.2. Andmesubjekt – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik

1.2.1. Andmesubjektideks, kelle isikuandmeid Kreedix Grupp töötleb, on:

1.2.1.1. Kreedix Grupi teenuseid kasutatavad füüsilisest isikust kliendid, rakenduste kasutajad ehk füüsilised isikud, kes kasutavad Inforegistri, Scorestorybooki, Register API, 1Contact lahendusi.

1.2.1.2. füüsilised isikud, kelle isikuandmed (ees- ja perenimi, isikukood ja seosed ettevõtetega) pärinevad avaliku teabena avalikelt teabevaldajatelt (avalikest andmekogudest) ja kes on äriühingute esindajad järgmistes rollides:

1.2.1.2.1. Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes; Dokumentide hoidja; Erirežiimihaldur; Erirežiimihaldur; Esindama volitatud usaldusosanik; Filiaali juhataja; Füüsilisest isikust ettevõtja; Haldusnõukogu liige; Juhatuse liige; Juhatuse liikmest likvideerija; Järelevalveõiguslik pankrotihaldur; Likvideerija; Lisavastutusega ühistu liige; Menetlusdokumentide kättesaamiseks pädev isik; Moratooriumihaldur; Pandipidaja; Pankrotihaldur; Prokurist; Täisosanik; Usaldusosanik; Ühistu liige; Aktsionär; Asutaja; Asutaja (sissemakseta); Audiitor; Esindama volitatud isik; Esindama volitatud usaldusosanik; esindama õigustatud isik(ud); ettevõtja; Hooneühistu liige; juhatuse ainuliige; juhatuse esimees; juhatuse liige (juhataja); Kohaliku omavalitsuse liidu liige; Liikmeskogudus; Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor; Nõukogu esimees; Nõukogu liige; Osanik; Pankrotitoimkonna liige; Revisjonikomisjoni liige; Ühendav füüsiline isik; Äriühingu seadusjärgne esindaja

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. Isikuandmeid kogutakse Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1. Kasutaja edastab ise Kreedix Grupi ettevõttele oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2 Kreedix Grupi veebilehed koguvad ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel. Andmed küpsiste kasutamise tingimuste kohta on kättesaadav SIIN.

2.1.3. Kreedix Grupp saab Kasutaja isikusamasuse kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i ja LinkedIn konto kaudu. Kreedix Grupp ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode. Seega ta ei saa ka kuidagi salvestada neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Kreedix Grupi poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Soovitame tutvuda veebiaadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee esitatud lisainformatsiooniga.

2.2. Kreedix Grupp töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

2.2.1. identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);

2.2.2. kontaktandmed (telefon, e-post), IP aadressite ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed;

2.2.3. Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);

2.2.4. Riiklikest registritest ja andmekogudest pärinevad andmed (eesnimi, perenimi, isikukood, asukohariik, seotud rollid äriühingutes, rolli algus- ja lõpu kuupäev, osaluse suurus eurodes.

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Kreedix Grupp töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Näiteks:

3.1.1.1. Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud vastava päringu;

3.1.1.2. Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude Teenust puudutavate oluliste teadete edastamiseks;

3.1.1.3. Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks, sealhulgas ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.1.4. Kasutaja antud nõusoleku alusel, näiteks Kreedix Grupi hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega oma veebi- lehitsejasse;

3.1.1.5. Kasutajale Kreedix Grupi partnerite teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku;

3.1.1.6. Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Kreedix Grupile edastanud oma e-posti aadressi;

3.1.1.7. Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

3.1.1.8. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Kreedix Grupi õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Kreedix Grupi õigustatud huvi üles;

3.1.1.9. Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.2. Kreedix Grupi seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Näiteks:

3.1.2.1. seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.2.2. seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.2.3. Kreedix Grupi seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Kreedix Grupi või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Kreedix Grupi õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1. Kreedix Grupp kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Kreedix Grupp on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega töölepingud, andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. Kreedix Grupp kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Kreedix Gruppi kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Kreedix Grupi koostööpartnerettevõtted – IT-arendajad.

4.3. Kreedix Grupi töötajad on kohustatud, vastavalt nendega sõlmitud lepingutele ning kehtivale seadusandlusele, hoidma neile tööülesannete käigus usaldatud isikuandmeid konfidentsiaalselt. Andmete konfidentsiaalse hoidmise kohutus on Kreedix Grupi töötajatele ning endistele töötajatele tähtajatu.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Kreedix Grupp edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Kreedix Grupp on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Kreedix Grupil on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. Kreedix Grupp edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

5.2.1. Kreedix Grupi kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Kreedix Gruppi kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kreedix Grupi õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;

5.2.2. järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kreedix Grupi seadusjärgne kohustuse täitmine;

5.2.3. audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Kreedix Grupi ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kreedix Grupi seadusjärgne kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Kreedix Grupi õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;

5.2.4. võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Kreedix Grupi ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kreedix Grupi õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Kreedix Grupi õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Kreedix Grupi õigustatud huvi üles.

6. Profileerimine

6.1. Profileerimist teostatakse üksnes äriühingute esindusrollides tegutsevate füüsiliste isikute osas, mis võimaldab isikutega seotud ettevõtete puhul hinnata nende ettevõtete maksejõulisust ning rahade laekumise tõenäosust enne ja pärast müügitehingut. Füüsiliste isikute seotud ettevõtete ajaloo info on vajalik maksekäitumismustrite tuvastamiseks ja prognooside tegemiseks seotud ettevõtetes. Selline andmetöötlus ja analüüs toimub Kreedix Grupi õigustatud huvi alusel.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Kreedix Grupp säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Kreedix Grupi õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Kreedix Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

7.2.1. Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;

7.2.2. Lepinguga seotud ja/või rakendustesse registreerunud Isikuandmeid: 5 aastat alates Lepingu lõppemisest ja/või 5 aastat peale viimast sisse logimist tarkvara rakendustesse;

7.2.3. Füüsilised isikud äriühingute esindajate rollides juhul, kui isik on täielikult lõpetanud äritegevuse ja viimasest rollist on möödas 5 aastat (vastavalt juriidilise isiku juhtorgani liikme vastutusele TsÜS § 37 lõikele 4, mille kohaselt on juriidilise isiku juhtorgani liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg viis aastat kohustuse rikkumisest).

7.2.4. Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele .

8. Turvalisus

8.1. Kreedix Grupp rakendab isikuandmete töötlemise minimaalsuse printsiipi ja on kasutusele võtnud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Kreedix Grupi teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Kreedix Grupp saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4. Kreedix Grupp ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Kreedix Grupi poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

9.1.1. taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;

9.1.2. nõuda Isikuandmete parandamist;

9.1.3. nõuda Isikuandmete kustutamist;

9.1.4. esitada Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Kreedix Grupp ei töötle neid õigustatud huvi alusel;

9.1.5. nõuda Isikuandmete ülekandmist;

9.1.6. esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;

9.1.7. võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Kreedix Grupiga Põhimõtete punktis 13 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3. Kreedix Grupil on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. Kreedix Grupp vastab Kasutaja taotlusele 30 päeva jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Kreedix Grupi Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Kreedix Grupi vastamise tähtaega 60 päeva võrra pikendada. Kui Kreedix Grupp ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Kreedix Grupp kas:

9.5.1. küsida mõistlikku tasu; või

9.5.2. keelduda taotletud meetmete võtmisest.

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

9.6.1. Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

9.6.2. Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;

9.6.3. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Kreedix Grupi õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

9.6.4. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;

9.6.5. Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

9.6.6. Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Kreedix Grupi seadusest tulenevat kohustust;

9.6.7. Füüsilised isikud äriühingute esindajate rollides juhul, kui isik on täielikult lõpetanud äritegevuse ja viimasest rollist on möödas 5 aastat.

9.6.8. tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9 nimetatud alusel ta seda nõuab. Kreedix Grupp ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

9.7.1. sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;

9.7.2. selleks, et täita Kreedix Grupi seadusest tulenevat kohustust;

9.7.3. selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;

9.7.4. Kreedix Grupil on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Kreedix Grupi hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Kreedix Grupi ettevõte sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Kreedix Grupile esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Kreedix Gruppi oma Isikuandmete muutumisest.

9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. Kreedix Grupp teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Kreedix Grupi või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Kreedix Grupi arvates Kasutajat huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. Kreedix Grupp kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Kreedix Grupile turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Kreedix Grupi poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Kreedix Grupi küpsiste kasutamise tingimusi.

10.4. Kreedix Grupp ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Kreedix Grupile edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

11. Põhimõtete muutmine

11.1. Kreedix Grtupil võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Kreedix Grupi isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Kreedix Grupi Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

12. Isikuandmetega seotud rikkumiste kord

12.1. Kreedix Grupp dokumenteerib kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sh asjaolud, mõju ja parandusmeetmed. Rikkumistest teavitatakse Andmekaitse Inspektsiooni 72 tunni jooksul (v.a. juhul, kui rikkumine ei kujuta inimesele ohtu).

12.2. Kreedix Grupp teavitab isikut viivitamatult tema andmetega seotud rikkumisest, kui see kujutab endast suurt ohtu (v.a. juhul, kui andmed on muudetud loetamatuks või võetud muud kahju leevendavad meetmed või kui teavitamine nõuab ebamõistlikke pingutusi – viimasel juhul asendatakse isiku teavitamine avaliku teadaandega).

13. Kontaktandmed13.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Kreedix Grupi vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Kreedix Grupi poole järgmistel kontaktidel:
Andmekaitsespetsialist, kelle kontaktandmed on: e-posti aadress andmekaitse@ir.ee; postiaadress Tähe 129B, Tartu